آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 72 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مصوبات هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در خصوص دانشجویان مشمول پرداخت شهریهشهریه
مصوبات هیات امنا در خصوص شهریه از مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ لغایت۱۴۰۰/۰۵/۱۲شهریه
شهریه ورودی های۱۴۰۰شهریه
نیازهای ثبت شده در سامانه ناننیازهای ثبت شده در سامانه نان
فرم ها و دستور العمل هافرم ها و دستور العمل ها
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشانآیین نامه های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان
فرم معادلسازی دروسفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
مقررات آموزشی ابلاغیآیین نامه های آموزشی
نامه آیین نامه جدید یکپارچه آموزشی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲آیین نامه های آموزشی
مصوبه هیات رئیسه دانشگاه با موضوع ضریب افزایش سالیانه شهریه متغیر دانشجویان دوره نوبت دوم ورودی سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱مصوبه هیات رئیسه دانشگاه با موضوع ضریب افزایش سالیانه شهریه متغیر دانشجویان دوره نوبت دوم ورودی سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱شهریه
شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۳شهریه
شهریه دانشجویان ورودی ۱۴۰۲شهریه
جدول نرخ شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشدشهریه
جدول نرخ شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسیشهریه
شانزدهمین نشست هیات امنا - شهریه ورودی های ۱۴۰۱شهریه
ضریب افزایش سالیانه شهریه ورودی ۱۴۰۰شهریه
هزینه خدمات آموزشیشهریه
شیوه نامه تطبیق و معادل سازی دروسآیین نامه های آموزشی
صورتجلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۰۷/۱۳مصوبات کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه
صورتجلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۰۶/۲۶مصوبات کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه