دفتر استعدادهای درخشان

شرح وظایف دفتر

- شناسایی دانشجویانی که در رشته های مختلف علمی می توانند از آئین نامه ها و دستورالعمل ها ی مربوط به استعدادهای درخشان استفاده کنند .

- افزایش سطح علمی این دانشجویان از طریق فرا هم آوردن وسائل و امکانات لازم نظیر تشکیل کلاس ، شرکت در سمینارها و کارگا ههای آموزشی و …

-  اقدام و پیگیری اجرای بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به این دانشجویان

- فراهم آوردن امکانات رفاهی از جمله خوابگاه و کمک هزینه تحصیلی با شرایط بهتر برای این دانشجویان

- پیگیری و نظارت بر هزینه کردن اعتبارات مربوط به استعدادهای درخشان

-  فرا هم کردن امکانات لازم برای شرکت این دانشجویان در کنفرانسهای علمی و کارگاههای آموزشی داخلی و خارجی

-  هما هنگی لازم با معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور حمایت از اجرای پژوهشهای علمی توسط دانشجویان ممتاز دانشگاه

- ا طلاع رسانی به دانشجویان ممتاز دانشگاه با آیین نامه های مربوط

- ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان ممتاز دانشگاه

- برنامه ریزی مناسب برای تشویق مادی و معنوی این دانشجویان

 -  سایر موارد مربوط به هدایت و حمایت از استعداد های درخشان

 

تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان وممتاز عبارتند از:

- اعطاء بن کتاب
- پرداخت وام تحصیلی به میزان سه برابردانشجویان معمولی توسط صندوق رفاه
- امکان شرکت درکنفرانسهای علمی داخلی وخارجی جهت ارائه مقاله با شرایط خاص
- انجام اقدامات آماده سازی و شرکت دانشجویان درالمپیادها و مسابقات علمی
- کمک هزینه شرکت در کلاس های آموزشی و تامین هزینه انجام طرحهای پژوهشی دانشجویان (در صورت امکان)
- تسهیلات استفاده از اینترنت
- استفاده از امکانات کتابخانه های دانشگاه
- انجام مسافرت های کوتاه مدت علمی ـ تفریحی ـ زیارتی
- امکان شرکت درکارگاههای آموزشی وپژوهشی