آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 14 مورد از کل 14 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
صورتجلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۰۷/۱۳مصوبات کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه
صورتجلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۰۶/۲۶مصوبات کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه
صورتجلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۰۶/۰۱مصوبات کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه
صورتجلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۰۳/۰۱مصوبات کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه
صورتجلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۰۲/۲۲مصوبات کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه
صورتجلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۰۱/۱۶مصوبات کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات مجازی تحصیلات تکمیلیآیین نامه های آموزشی
دستور العمل گامهای اجراییآیین نامه های آموزشی
فرم تعهد اصلاحات پایان نامه و انجام تسویه حسابفرمهای مرتبط با جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مرتبط با جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
برگه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مرتبط با جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشدفرم پیشنهاده کارشناسی ارشد
شیوه نامه نگارش پایان نامهشیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشدآیین نامه های آموزشی