مصوبات هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در خصوص دانشجویان مشمول پرداخت شهریه