شیوه نامه اجرایی مصوبات شورای آموزشی دانشگاه صنعتی قوچان